OZNAMY

 

 

OZNAM – MŠ

Zákonný poplatok v mesiaci január platili iba rodičia,

ktorých deti navštevovali MŠ.

Pokiaľ ste zaplatili zákonný poplatok a vaše dieťa nenavštevovalo MŠ,

  bude platba prenesená na nasledujúci mesiac.

 

OZNAM – ŠJ

V januári 2021 nebol poplatok za réžiu v ŠJ vo výške 6 € účtovaný deťom,

ktoré v uvedenom mesiaci ani raz neodobrali stravu. 

Pri prijatí januárovej platby bola celá suma 36 € zaúčtovaná ako stravné.

 

 

Milí rodičia,

v zmysle nových usmernení z ministerstva školstva a po dohode so zriaďovateľom školy,

bude prevádzka otvorená pre zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry

a zákonných zástupcov pracujúcich v profesii,

ktorá neumožňuje prácu home office.

Pri nástupe je potrebné priniesť tlačivo potvrdené zamestnávateľom

(tlačivo je aj na stránke – rodičia- tlačivá) 

a poprosíme sa preukázať negatívny certifikátom (osoba, ktorá bude vodiť dieťa do a z MŠ).

Zároveň je potrebné vypísať tlačivo: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Za pochopenie

                                       Ďakujeme


 

UZNESENIE VLÁDY SR:

 USMERNENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

01. 11. 2020:  20201101_211916

01. 11. 2020:  20201101_212134

01. 11. 2020: 20201101_212219

 27. 10. 2020 –   20201101_135052

 

 

INFORMÁCIA A ORGANIZÁCIA MŠ

prevádzka materskej školy: od 6,30 do 17,00 hod.  

príchod detí do MŠ do 8:00 – PO 8.00 sa MŠ uzamkne !!!

Nebude zberná trieda, triedy budú v prevádzke od 6,30 hod., každá trieda bude fungovať samostatne.

POSTUP PRI VSTUPE:

 • Pri vstupe rodič príde v rukaviciach (v tom prípade nie je potrebná dezinfekcia), alebo ak ich nemá, ruky si vydezinfikuje alkoholovým prípravkom. Dieťa si za pomoci pedagogického pracovníka pri vstupe do triedy umyje ruky .
 • Celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Prvý deň nástupu musí ráno do materskej školy priviesť dieťa len zákonný zástupca, ktorý pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že nebude prehlásenie podpísané zákonným zástupcom dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prevzaté.
 • Zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá budú poskytnuté zákonným zástupcom prostredníctvom zamestnanca materskej školy pri vstupe do MŠ a na webovej stránke www.mssenkvice.org ).
 • Do skrinky dieťaťa umiestni podpísané rezervné rúško v igelitovom vrecku, po prezutí odovzdá dieťa učiteľovi na triede, ktorý dohliadne v umyvárke na správne umytie rúk.
 • Dieťa si do materskej školy nesmie nosiť svoje hračky a iné predmety!

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo svoju triednu učiteľku. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ počas trvania ochorenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Vytvorená skupina detí v triedach sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí a spájaniu tried. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade hraničných počtov detí zmenu skupiny.
 • Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Každý deň ráno pri vstupe do budovy sa bude prevádzať intenzívny ranný filter. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti NEMUSIA nosiť rúško. Sprevádzajúca osoba pri pobyte v MŠ MUSÍ MAŤ RÚŠKO.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

INFORMÁCIE

 

MILÍ RODIČIA,

o všetkom Vás budú priebežne informovať triedne učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie s pozdravom riaditeľka

 

 

ĎAKUJEM

Triedy Záhradná 1

Pridaj sa na odber noviniek