OZNAMY

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

 

Milí rodičia,

z technických príčin sa prerušuje prevádzka MŠ Šenkvice Horná 11 a elokované pracovisko Záhradná č. 1

od 20. 12. 2021 do 9.01.2022 (vrátane).

Nakoľko máme značnú časť personálu v karanténe nevieme zabezpečiť plynulú prevádzku materskej školy.

MŠ sa otvorí 10.01. 2022 v pondelok.

Odhlásiť sa zo stravy môžete (prostredníctvom mailu, sms, volať prosím na mobil.

(pevnú linku nemá kto zdvíhať) do 15. 12. 2021 – 14.00 hod. streda.

Štvrtok a piatok sa nebude dať odhlásiť zo stravy.

Obedy si môžete, ale prísť zobrať.

Všetky deti sú automaticky odhlásené od 20. 12. 2021 do 09. 01. 2022.

Ďakujem za pochopenie s pozdravom vedenie MŠ

 

Milí rodičia,

aktuálne informácie o MŠ, tlačivá, stravovanie a pod…, nájdete na stránke: mssenkvice.edupage.org

za porozumenie ďakujeme

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA A ORGANIZÁCIA MŠ

prevádzka materskej školy: od 6,30 do 17,00 hod.  

príchod detí do MŠ do 8:00 – PO 8.00 sa MŠ uzamkne !!!

Nebude zberná trieda, triedy budú v prevádzke od 6,30 hod., každá trieda bude fungovať samostatne.

POSTUP PRI VSTUPE:

 • Pri vstupe rodič príde v rukaviciach (v tom prípade nie je potrebná dezinfekcia), alebo ak ich nemá, ruky si vydezinfikuje alkoholovým prípravkom. Dieťa si za pomoci pedagogického pracovníka pri vstupe do triedy umyje ruky .
 • Celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Prvý deň nástupu musí ráno do materskej školy priviesť dieťa len zákonný zástupca, ktorý pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že nebude prehlásenie podpísané zákonným zástupcom dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prevzaté.
 • Zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá budú poskytnuté zákonným zástupcom prostredníctvom zamestnanca materskej školy pri vstupe do MŠ a na webovej stránke www.mssenkvice.org ).
 • Do skrinky dieťaťa umiestni podpísané rezervné rúško v igelitovom vrecku, po prezutí odovzdá dieťa učiteľovi na triede, ktorý dohliadne v umyvárke na správne umytie rúk.
 • Dieťa si do materskej školy nesmie nosiť svoje hračky a iné predmety!

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo svoju triednu učiteľku. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ počas trvania ochorenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Vytvorená skupina detí v triedach sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí a spájaniu tried. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade hraničných počtov detí zmenu skupiny.
 • Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Každý deň ráno pri vstupe do budovy sa bude prevádzať intenzívny ranný filter. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti NEMUSIA nosiť rúško. Sprevádzajúca osoba pri pobyte v MŠ MUSÍ MAŤ RÚŠKO.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 

INFORMÁCIE

 

MILÍ RODIČIA,

o všetkom Vás budú priebežne informovať triedne učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie s pozdravom riaditeľka

 

 

ĎAKUJEM

Triedy Záhradná 1

Pridaj sa na odber noviniek