OZNAMY

 

Škôlka, v ktorej je deťom dobre!

„SÚŤAŽ HYZA“

Hlasovanie prebieha od 30. 09. – 24. 11. 2021

 

Ako sa zapojím do hlasovania?

Na zapojenie sa do hlasovania je potrebné zakúpiť si ktorýkoľvek z produktov značky HYZA, ktorý je označený súťažnou etiketou (pokladničný blok z nákupu si starostlivo uschovajte, budete ho potrebovať na preukázanie sa v prípade výhry). Na stránke www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz si vyberiete zo zoznamu MATERSKÚ ŠKOLU ŠENKVICE, za ktorú zahlasujete, následne zadáte unikátny 6-miestny kód, ktorý objavíte na vnútornej strane súťažnej etikety produktu a vyplníte svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel.č.).

Ako udelím škôlke v hlasovaní viac bodov?

Škôlke môžete udeliť v rámci jedného hlasovania buď 1 alebo 3 hlasovacie body. Počet bodov závisí od typu súťažného produktu, ktorý si zakúpite. Nákupom (a registráciou 6-miestneho súťažného kódu) produktu z detskej rady Dobrotkovo udelíte vybranej škôlke 3 hlasy. Nákupom (a registráciou 6-miestneho súťažného kódu) iného produktu HYZA udelíte škôlke 1 hlas.

Koľkokrát sa môžem zapojiť do hlasovania?

 

Počet výhier na jedného súťažiaceho nie je limitovaný, do súťaže sa preto pokojne môžete zapojiť aj viackrát. Unikátny 6-miestny kód zo súťažnej etikety však môže byť registrovaný iba raz.

 

 

ĎAKUJEME 😊

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA A ORGANIZÁCIA MŠ

prevádzka materskej školy: od 6,30 do 17,00 hod.  

príchod detí do MŠ do 8:00 – PO 8.00 sa MŠ uzamkne !!!

Nebude zberná trieda, triedy budú v prevádzke od 6,30 hod., každá trieda bude fungovať samostatne.

POSTUP PRI VSTUPE:

 • Pri vstupe rodič príde v rukaviciach (v tom prípade nie je potrebná dezinfekcia), alebo ak ich nemá, ruky si vydezinfikuje alkoholovým prípravkom. Dieťa si za pomoci pedagogického pracovníka pri vstupe do triedy umyje ruky .
 • Celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Prvý deň nástupu musí ráno do materskej školy priviesť dieťa len zákonný zástupca, ktorý pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že nebude prehlásenie podpísané zákonným zástupcom dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prevzaté.
 • Zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá budú poskytnuté zákonným zástupcom prostredníctvom zamestnanca materskej školy pri vstupe do MŠ a na webovej stránke www.mssenkvice.org ).
 • Do skrinky dieťaťa umiestni podpísané rezervné rúško v igelitovom vrecku, po prezutí odovzdá dieťa učiteľovi na triede, ktorý dohliadne v umyvárke na správne umytie rúk.
 • Dieťa si do materskej školy nesmie nosiť svoje hračky a iné predmety!

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo svoju triednu učiteľku. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ počas trvania ochorenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Vytvorená skupina detí v triedach sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí a spájaniu tried. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade hraničných počtov detí zmenu skupiny.
 • Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Každý deň ráno pri vstupe do budovy sa bude prevádzať intenzívny ranný filter. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti NEMUSIA nosiť rúško. Sprevádzajúca osoba pri pobyte v MŠ MUSÍ MAŤ RÚŠKO.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 

INFORMÁCIE

 

MILÍ RODIČIA,

o všetkom Vás budú priebežne informovať triedne učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie s pozdravom riaditeľka

 

 

ĎAKUJEM

Triedy Záhradná 1

Pridaj sa na odber noviniek