OZNAMY

 

 Milí rodičia,

opäť sa čo chvíľa otvára brána Materskej školy 🙂 , už teraz sa veľmi tešíme na Vaše ratolesti. Rozpis Rodičovského združenia (ďalej len RZ).

Novoprijaté deti budú mať RZ dňa 24. 08. 2021 o 16. 00 hod v priestoroch MŠ Šenkvice Horná 11 (všetci novoprijatý – aj rodičia, čo budú ich deti chodiť na Záhradnú č. 1).

25. 08. 2021 o 16. 00 hod. bude RZ na Záhradnej pre zákonných zástupcov, ktorých deti navštevujú MŠ Záhradná – bude sa konať na Záhradnej č. 1.

26. 08. 2021 o 16.00 hod. bude RZ na Hornej pre zákonných zástupcov, ktorých deti navštevujú MŠ Horná 11 – bude sa konať na Hornej.

                                                                                                                                                                            S pozdravom vedenie MŠ 🙂

 

DÔLEŽITÉ OZNAM – ŠJ

Milí rodičia predškolákov,

dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  MPSVR SR  v poskytovaní dotácií na stravu.

Podľa zverejnených pokynov, máme UPSVaR-u povinnosť zaslať zoznam predškolákov, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu, preto žiadame zaslať potrebné doklady poštou do 1.8.2021 na adresu: Materská škola, Horná 11, 900 81 Šenkvice, alebo osobne vhodiť do poštovej schránky na MŠ Horná 11.

Obálku prosím označte nápisom ,, Dotácia na stravu “.

Doklady nájdete v prílohách na webovej stránke MŠ, alebo si ich môžete vyzdvihnúť na MŠ Záhrandá 1 ,Šenkvice

 

 Potrebné doklady:

 1. vyplnená a podpísaná prihláška na stravovanie

    (vybrať prihlášku pre MŠ,  ktorú dieťa navštevuje)

 1. podpísanú prílohu č.1 – Podmienky poskytovania dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022
 1. originál potvrdenia, alebo čestného vyhlásenia na nárok pre poskytnutie  dotácie na stravu – na ich základe sa poskytne dotácia na stravu

 

Informácie nájdete aj na stránke UPSVaR:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

        Tlačivá ktoré je potrebné zaslať do 01. 08. 2021

Čestné vyhlásenie: cestne_vyhlasenie na dotaciu 2021 2022

Podmienky: Podmienky na nárok pre čerpanie dotácie 2021 2020

 Prihláška MŠ HornáPRIHLÁŠKA Horná predskoláci

Prihláška MŠ Záhradná: PRIHLÁŠKA Záhradna predskoláci


 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA A ORGANIZÁCIA MŠ

prevádzka materskej školy: od 6,30 do 17,00 hod.  

príchod detí do MŠ do 8:00 – PO 8.00 sa MŠ uzamkne !!!

Nebude zberná trieda, triedy budú v prevádzke od 6,30 hod., každá trieda bude fungovať samostatne.

POSTUP PRI VSTUPE:

 • Pri vstupe rodič príde v rukaviciach (v tom prípade nie je potrebná dezinfekcia), alebo ak ich nemá, ruky si vydezinfikuje alkoholovým prípravkom. Dieťa si za pomoci pedagogického pracovníka pri vstupe do triedy umyje ruky .
 • Celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Prvý deň nástupu musí ráno do materskej školy priviesť dieťa len zákonný zástupca, ktorý pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že nebude prehlásenie podpísané zákonným zástupcom dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prevzaté.
 • Zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá budú poskytnuté zákonným zástupcom prostredníctvom zamestnanca materskej školy pri vstupe do MŠ a na webovej stránke www.mssenkvice.org ).
 • Do skrinky dieťaťa umiestni podpísané rezervné rúško v igelitovom vrecku, po prezutí odovzdá dieťa učiteľovi na triede, ktorý dohliadne v umyvárke na správne umytie rúk.
 • Dieťa si do materskej školy nesmie nosiť svoje hračky a iné predmety!

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo svoju triednu učiteľku. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ počas trvania ochorenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Vytvorená skupina detí v triedach sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí a spájaniu tried. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade hraničných počtov detí zmenu skupiny.
 • Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Každý deň ráno pri vstupe do budovy sa bude prevádzať intenzívny ranný filter. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti NEMUSIA nosiť rúško. Sprevádzajúca osoba pri pobyte v MŠ MUSÍ MAŤ RÚŠKO.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 

INFORMÁCIE

 

MILÍ RODIČIA,

o všetkom Vás budú priebežne informovať triedne učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie s pozdravom riaditeľka

 

 

ĎAKUJEM

Triedy Záhradná 1

Pridaj sa na odber noviniek