OZNAMY

Zápis a prijatie detí do Materskej školy Šenkvice, v školskom roku 2022/2023

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 01. mája do 12. mája

Spôsob podania žiadosti:

 • Osobnedňa 12. 05. 2022 (štvrtok) v čase : 8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.00 hod.
 • Písomne poštou na adresu Horná 11, 900 81 Šenkvice prihláška bude zverejnená na webovej stránke MŠ. Prípadne osobne v priestoroch MŠ.
 • Prostredníctvom online prihlášky, ktorá bude zverejnená na stránke MŠ – mssenkvice.edupage.org
 • Prostredníctvom elektornického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom – nie mailom.

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy začiatku školského roka dostane rodič do 15. júna 2022.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, pre ktoré jepredprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • na povinné predprimárne vzdelávanie môže byť prijaté aj mladšie dieťa, ak súčasne s prihláškou predloží aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

 • v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v obci Šenkvice,
 • zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31.08. 2022, pri voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka a podľa dátumu narodenia budú zoradené od najstaršieho po najmladšie.

 

 

Nezverejňujeme počet možných prijatých detí.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!

 

 

Milí rodičia,

aktuálne informácie o MŠ, tlačivá, stravovanie a pod…, nájdete na stránke: mssenkvice.edupage.org

za porozumenie ďakujeme

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA A ORGANIZÁCIA MŠ

prevádzka materskej školy: od 6,30 do 17,00 hod.  

príchod detí do MŠ do 8:00 – PO 8.00 sa MŠ uzamkne !!!

Nebude zberná trieda, triedy budú v prevádzke od 6,30 hod., každá trieda bude fungovať samostatne.

POSTUP PRI VSTUPE:

 • Pri vstupe rodič príde v rukaviciach (v tom prípade nie je potrebná dezinfekcia), alebo ak ich nemá, ruky si vydezinfikuje alkoholovým prípravkom. Dieťa si za pomoci pedagogického pracovníka pri vstupe do triedy umyje ruky .
 • Celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Prvý deň nástupu musí ráno do materskej školy priviesť dieťa len zákonný zástupca, ktorý pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpíše Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že nebude prehlásenie podpísané zákonným zástupcom dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prevzaté.
 • Zákonný zástupca predloží po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá budú poskytnuté zákonným zástupcom prostredníctvom zamestnanca materskej školy pri vstupe do MŠ a na webovej stránke www.mssenkvice.org ).
 • Do skrinky dieťaťa umiestni podpísané rezervné rúško v igelitovom vrecku, po prezutí odovzdá dieťa učiteľovi na triede, ktorý dohliadne v umyvárke na správne umytie rúk.
 • Dieťa si do materskej školy nesmie nosiť svoje hračky a iné predmety!

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo svoju triednu učiteľku. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z MŠ počas trvania ochorenia. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Vytvorená skupina detí v triedach sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí a spájaniu tried. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade hraničných počtov detí zmenu skupiny.
 • Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Každý deň ráno pri vstupe do budovy sa bude prevádzať intenzívny ranný filter. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti NEMUSIA nosiť rúško. Sprevádzajúca osoba pri pobyte v MŠ MUSÍ MAŤ RÚŠKO.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 

INFORMÁCIE

 

MILÍ RODIČIA,

o všetkom Vás budú priebežne informovať triedne učiteľky.

Ďakujeme za pochopenie s pozdravom riaditeľka

 

 

ĎAKUJEM

Triedy Záhradná 1

Pridaj sa na odber noviniek