Informácie

Platby

 

OZNAM

V januári 2021 nebol poplatok za réžiu v ŠJ vo výške 6 € účtovaný deťom,

ktoré v uvedenom mesiaci ani raz neodobrali stravu. 

Pri prijatí januárovej platby bola celá suma 36 € zaúčtovaná ako stravné.

 

DOTÁCIA NA STRAVU PRE PREDŠKOLÁKOV OD  1.1.2020

 

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR je predškolákom naďalej poskytovaná dotácia na stravu vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v MŠ a odobralo stravu.                                                                                                                          

 Naďalej zostáva platná podmienka, že ak dieťa nie je prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, nemá nárok na dotáciu a  zákonný zástupca hradí plnú výšku stravného 1,45 €/deň !

– výška úhrady: každý zákonný zástupca dostane informáciu o výške úhrady pre svoje dieťa

prostredníctvom informačného lístka, ktorý budú mať deti pri nástupe do MŠ v osobných

 skrinkách na oblečenie

– jednorázová platba zahŕňa:

úhradu stravného a réžie  za mesiace 1 – 6/2021 + neodhlásené obedy

                                                   za obdobie 9-12/2020

 – termín úhrady:  15.01. 2021                       

 – spôsob úhrady: trvalý príkaz , internetbanking, vklad na účet, poštová poukážka (na vyžiadanie v ŠJ) 

číslo účtu: SK73 5600 0000 0066 2408 9004, do poznámky je potrebné zadať meno a triedu dieťaťa                     

      

ÚHRADA STRAVNÉHO A PRÍSPEVKU NA REŽIJNÉ NÁKLADY

Výška úhrady stravného a režijných nákladov je paušálne: 36 € (26 € stravné a 6 € réžia). Stravné a príspevok na režijné náklady sa uhrádzajú vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Do poznámky prosíme zadať meno dieťaťa (nie platiteľa) a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

FORMA ÚHRADY STRAVNÉHO
– trvalým príkazom – internet bankingom – poštovou poukážkou, ktorú na vyžiadanie vydá vedúca ŠJ zákonnému zástupcovi. I. časť šeku je potrebné odovzdať do schránky na to určenej, II. časť šeku je pre rodiča pre prípad reklamácie

Číslo účtu: SK73 5600 0000 0066 2408 9004

Finančná norma stravného: Desiata: 0,36 € / deň Obed: 0,85 € / deň Olovrant: 0,24 € / deň Réžia: 4,00 € / mesiac Stravnú jednotku nie je možné meniť v priebehu mesiaca.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Ved. ŠJ pri MŠ Poláčková Z.