Informácie

Platby

ÚHRADA STRAVNÉHO A PRÍSPEVKU NA REŽIJNÉ NÁKLADY

Výška úhrady stravného a režijných nákladov je paušálne: 36 € (26 € stravné a 6 € réžia). Stravné a príspevok na režijné náklady sa uhrádzajú vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Do poznámky prosíme zadať meno dieťaťa (nie platiteľa) a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

FORMA ÚHRADY STRAVNÉHO
– trvalým príkazom – internet bankingom – poštovou poukážkou, ktorú na vyžiadanie vydá vedúca ŠJ zákonnému zástupcovi. I. časť šeku je potrebné odovzdať do schránky na to určenej, II. časť šeku je pre rodiča pre prípad reklamácie

Číslo účtu: SK73 5600 0000 0066 24 8 9004

Finančná norma stravného: Desiata: 0,36 € / deň Obed: 0,85 € / deň Olovrant: 0,24 € / deň Réžia: 4,00 € / mesiac Stravnú jednotku nie je možné meniť v priebehu mesiaca.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Ved. ŠJ pri MŠ Poláčková Z.