O nás

„Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali“ – Jean Jacques Rousseau

 

Názov školy: Materská škola, Horná 11, Šenkvice
Adresa : Horná ul.č.11, 900 81 Šenkvice
IČO : 42 135 591
Kontakt : 033/ 649 63 56, (na toto číslo prosím neodhlasujte deti), materskaskola@senkvice.org

Riaditeľka: Mgr. K. Morávková
Zástupkyňa školy : J. Budzáková
Kontakt : 033/640 65 92, mobil: +421 903 581 048 (na toto číslo prosím neodhlasujte deti)
Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie
Vyučovací jazyk : slovenský
Zriaďovateľ: Obec Šenkvice, www.senkvice.org
Prevádzka MŠ Horná 11: od 6,30 – 17,00 hod.

Prevádzka MŠ Záhradná 1: od 7,00 – 17,00 hod.

Všeobecná charakteristika materskej školy
Materská škola je škola s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Šenkvice. Od 01.01.2009 je Materská škola rozpočtovou organizáciou Obce Šenkvice.
Majetkom v správe Materskej školy sú budova a areál na Hornej ul.č.11 a budova a areál Elokovaného pracoviska na Záhradnej ul.č.1.
Súčasťou materskej školy je aj kuchyňa a školská jedáleň.
Materská škola má 10 tried- 6 tried v budove na Hornej ul.č.11 a 4 triedy v Elokovanom pracovisku na Záhradnej ul.č.1.
Materskú školu navštevujú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré majú zväčša trvalý pobyt v katastri obce Šenkvice.

Názov školského vzdelávacieho programu: „Šenkvické čerešničky“
Deti objavujú a poznávajú svet plný farieb, tónov, vôní, ríšu zdravia, pokoja a zdravého spôsobu života.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie na základnej škole a pre život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ v Šenkviciach je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.
Program je integrovaný do vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s inofrmáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
Koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva.

Aká je naša vízia?
Dôležitosť kladieme na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a progresívna. Významná je aj podpora rodiny – spolupráca, vzájomné vzťahy.

Zameranie materskej školy: ľudové tradície Slovenska a regiónu, enviromentálna výchova so zameraním na región –turistika, ochrana prírody, separovanie odpadu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.