Odhlasovanie detí zo stravy

 ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY JE MOŽNÉ:

 – telefonicky – 033/649 63 92 – ŠJ HORNÁ       

                       – 033/640 65 92 – ŠJ ZÁHRADNÁ

                       – 0911 966 933

 v čase od 7.00. – 14.00.hod., mimo uvedeného času žiadame odhlasovať zaslaním správy na mobilné číslo a v správe uviesť dátum odhlásenia, meno a  triedu dieťaťa

 – e-mailom na: jedalenms@azet.sk  (e-mail musí byť prijatý v pracovný deň do 14.00 hod. )

– v zošite na to určenom, ktorý je umiestnený vo vestibule MŠ

ČAS ODHLASOVANIA:

– pre nasledujúci stravovací deň je možné stravu odhlásiť do 14.00 hod.

– odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň nie je možné

 

ODHLASOVANIE STRAVY

Stravníci sú na začiatku mesiaca automaticky prihlásení na stravovanie. Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa na konkrétne dni.

Odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Odhlásenie stravy ráno v daný stravovací deň nie je možné a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie, ktoré upravujú zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a prevádzkový poriadok, ktorého obsahom sú podľa vyhlášky 330/2009 Z.z. podmiekny prihlasovnia a odhlasovania sa na stravu.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné si neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 10.45 – 11.00 hod.. Zákonný zástupca uhrádza plnú výšku hodnoty obeda. D Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa v MŠ je potrebné stravu včas odhlásiť, odber stravy už nie je možný. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

MOŽNOSTI ODHLASOVANIA ZO STRAVY

– telefonicky na tel. č.: MŠ Horná 033/649 63 92 MŠ Záhradná  033/640 65 92 – e-mailom na adrese: jedalenms@azet.sk – v zošite na to určenom, ktorý je umiestnený vo vestibule MŠ pri jedálnom lístku

ZMENY V STRAVOVANÍ

Dieťa je prihlásené na stravovanie podľa prihlášky na stravovanie. Zmeny je potrebné nahlásiť vždy k prvému dňu v mesiaci na celý mesiac vopred z dôvodu, že stravnú jednotku nemožno meniť v priebehu mesiaca.

ODHLASOVANIE STRAVY POČAS ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN

Pred začiatkom školských prázdnin zákonný zástupca do vopred určeného termínu nahlási a svojim podpisom potvrdí u pani učiteľky dochádzku dieťaťa počas trvania prázdnin. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP, prevádzkový poriadok) je nahlásenie stravy záväzné. Odhlásenie je možné len na základe lekárskeho potvrdenia o chorobe dieťaťa (minimálne 3 dni).

Ved. ŠJ pri MŠ Poláčková Z.