Poplatky

PLATBY – aktualizácia k 01. 09. 2020

Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej škole nasledovná:

a) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je výška príspevku za dieťa 20,- € mesačne,

b) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je výška príspevku za dieťa 40,- € mesačne,

c) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 80,- € mesačne,

POZORpredškoláci NEPLATIA !!!

Tento príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza, prípadne do 20-teho dňa prvého mesiaca v príslušnom kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov použite

IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003

Variabilný symbol:

01  – ak dieťa navštevuje MŠ Horná 11

02 – ak dieťa navštevuje MŠ Záhradná 1

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa a názov triedy