Poplatky

PLATBY – aktualizácia k 01. 01. 2021

Výška zákonného príspevku je od 01. 01. 2021  vo výške 25 eur mesačne na dieťa.

 

POZORpredškoláci NEPLATIA !!!

Tento príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza, prípadne do 20-teho dňa prvého mesiaca v príslušnom kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov použite

IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003

Variabilný symbol:

01  – ak dieťa navštevuje MŠ Horná 11

02 – ak dieťa navštevuje MŠ Záhradná 1

Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno dieťaťa a názov triedy