Rada školy

Opakovaná doplňujúca voľba zástupcu rodičov za člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach, sa konala dňa 25.09.2018 o 16,00hod v jedálni Materskej školy Horná 11 Šenkvice.

Volebná komisia skonštatovala, že opakovaná voľba voľby je platná a riadne zvoleným členom Rady školy za rodičov je:

Petra Trojnová

Noví členovia Rady školy: Z dôvodu zániku členstva v Rade školy za rodičov: Beáta Mekelová, Zuzana Krajčírová (odchod detí z MŠ na povinnú šk. dochádzku), sa stal Radovan Skyba novým členom Rady školy ako v poradí ďalší rodič, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách v zmysle štatútu Rady školy pri Materskej školy v Šenkviciach a Petra Trojnová ako riadne zvolený člen v opakovanej doplňujúcej voľbe za rodičov z dňa 25.09.2018.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY
ZA RODIČOV:

Backová Katarína, katarinabackova@post.sk

Skyba Radovan, r.skyba@email.cz

Štrbíková Monika, strbikova.m@azet.sk

Trojnová Petra, petra.trojnova@gmail.com

ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

Helena Majcherová, predseda, elimajcherova@gmail.com

Zuzana Golierová, z.golierova@gmail.com

ZA NEPEDAGOGICÝCH ZAMESTNANCOV:

Zuzana Poláčková

DELEGOVANÍ ČLENOVIA ZA OBEC:

Mgr.Branislav Bartoš, branislav.bartos@minv.sk

Ing.Ondrej Somorovský, ondrej.somorovsky@gmail.com

Mgr.Františka Šarmírová, fanka1@centrum.sk

Peter Červienka